Onze diensten

Waterbodemonderzoek

Wanneer er sprake is van ongewenste verondiepingen als gevolg van overtollig baggerspecie of als er sprake is van een gewenste verdieping dan is het van groot belang te weten waar de afzetmogelijkheden liggen. Het bepaald niet alleen in grote mate de financiële gevolgen, maar ook de hele logistiek rond een project en de uitvoeringsduur. Voor het bepalen van de afzetmogelijkheden is het altijd van belang te weten wat je gaat baggeren. Niet alleen de hoeveelheid materiaal, maar ook de samenstelling, dichtheid en de kwaliteit moet in beeld zijn. In het kader van het besluit bodemkwaliteit is een generiek beleid voor het hergebruik van specie opgesteld. Daarnaast kan de lokale overheid gebiedsspecifiek beleid formuleren. Voor alle toepassingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit is een milieugygiënische verklaring vereist.

Aquifer Advies voert waterbodemonderzoek uit en kan aan de hiervan voor u vaststellen wat binnen de wet - en regelgeving de beste afzetmogelijkheden zijn voor de baggerspecie. Hierbij kijken wij ook naar alternatieve mogelijkheden.

Waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720 : 2017. De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000, protocol 2003.

Wij voeren deze onderzoeken uit in zowel rivieren, havens en kanalen als regionale wateren als in sloten in stedelijk en landelijk gebied.

Onze diensten

Projectmanagement

Veel projecten worden tegenwoordig in uitvoering gebracht waarbij...

> contractmanagement
> omgevingsmanagement
> Projectmanagement

Detachering

Ondersteuning op locatie.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019