Onze diensten

Ecologisch onderzoek

Vanuit onze natuurlijk handelen zou je verwachten dat we verantwoordelijk met onze leefomgeving omgaan. Toch lijkt dit niet altijd het geval. De leefomgeving van sommige soorten en de absolute aantallen van sommige soorten neemt af. De flora- en faunawet zorgt ervoor dat we niet alleen verantwoordelijk omgaan met beschermde planten en dieren, maar dat we ons voor en tijdens  werkzaamheden bewust nadenken over de consequenties met betrekking tot dieren en planten.

Bij veel waterbouwprojecten is ecologisch onderzoek nodig. Aquifer kan dit onderzoek verzorgen. Voor een klein terrein kan een quickscan voldoende zijn. Voor grotere gebieden of, afhankelijk van het voorkomen van beschermde soorten, kan een natuurtoets nodig zijn. De onderzoeken kunnen leiden tot het aanvragen van een ontheffing en opstellen van een werkprotocol. Voor werkzaamheden in en naast Natura 2000 gebieden dient een voortoets of een passende beoordeling opgesteld te worden alsmede een calculatie naar de stikstofdepositie volgens de Aerius-calculator. Ook deze kunnen wij voor u verzorgen. 

Naast de genoemde onderzoeken vragen wij voor u de benodigde vergunningen aan of vragen we ontheffingen aan. Daarnaast kan in sommige gevallen met een melding worden volstaan. 

Onze diensten

Projectmanagement

Veel projecten worden tegenwoordig in uitvoering gebracht waarbij...

> contractmanagement
> omgevingsmanagement
> Projectmanagement

Detachering

Ondersteuning op locatie.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019